Algemene voorwaarden

Welkom op www.profirst.com

In deze algemene voorwaarden staan de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Profirst SA, te vinden op www.profirst.com.

Door deze website te bezoeken, nemen we aan dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt. Gebruik www.profirst.com niet meer indien u niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden op deze pagina.

In deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten wordt de volgende terminologie gebruikt: ‘Klant’, ‘U’ en ‘Uw’ verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van het Bedrijf respecteert. ‘Het Bedrijf’, ‘Onszelf’, ‘Wij’, ‘Onze’ en ‘Ons’ verwijst naar ons Bedrijf. ‘Partij’, ‘Partijen’, of ‘Ons’ verwijst zowel naar de klant als naar onszelf. Alle voorwaarden hebben betrekking op het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betalingen die nodig zijn om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte wijze uit te voeren, met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de verlening van de door het Bedrijf vermelde diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan het in Nederland geldende recht. Bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, met hoofdletter en/of hij/zij of ze worden als uitwisselbaar beschouwd en verwijzen daarom naar hetzelfde.

Licentie

Tenzij anders aangegeven, zijn Profirst SA en/of zijn licentiegevers de eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten voor al het materiaal op www.profirst.com. Alle intellectuele-eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt deze raadplegen op www.profirst.com voor uw eigen persoonlijk gebruik onderworpen aan de beperkingen opgelegd in deze algemene voorwaarden.

Het is verboden om:

Deze Overeenkomst gaat in op de datum waarop zij van kracht wordt.

Sommige delen van deze website bieden gebruikers de kans om meningen en informatie met elkaar uit te wisselen op bepaalde plekken van de website. Profirst SA filtert, bewerkt, publiceert of controleert Opmerkingen niet voordat ze op de website verschijnen. Opmerkingen geven de opvattingen en meningen niet weer van Profirst SA, zijn agenten en/of zijn filialen. Opmerkingen geven de opvattingen en meningen weer van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de geldende wetgeving, is Profirst SA niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of onkosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Opmerkingen op deze website.

Profirst SA behoudt zich het recht voor om alle Opmerkingen te controleren en de Opmerkingen te verwijderen die beschouwd kunnen worden als ongepast, beledigend, of die een inbreuk zijn op deze Algemene voorwaarden.

U garandeert en verklaart dat:

 • U het recht heeft om de Opmerkingen op onze website te plaatsen en alle nodige vergunningen en toestemmingen heeft om dat te doen;
 • De Opmerkingen geen inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
 • De Opmerkingen geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of ander onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk maakt op de privacy;
 • De Opmerkingen niet gebruikt zullen worden om zaken te doen of klanten te werven of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

Hierbij verleent u Profirst SA een niet-exclusieve licentie om uw Opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en om anderen toestemming te geven om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle mogelijke vormen, formaten of media.

Hyperlinks naar onze Inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een hyperlink naar onze Website maken:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van onlinegidsen mogen naar onze Website linken, net zoals ze naar de Websites van andere bedrijven in de lijst linken; en
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van organisaties zonder winstoogmerk, liefdadigheidswinkelcentra en fondsenwervende liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

Die organisaties mogen een link naar onze startpagina, publicaties of andere website-informatie plaatsen zolang de link:

 • op geen enkele wijze misleidend is;
 • niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of toestemming van de linkende partij en zijn producten en/of diensten inhoudt; en
 • past binnen de context van de website van de linkende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende consumenten- en/of bedrijfsinformatiebronnen;
 • dot.com community sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • distributeurs van online gidsen;
 • internetportalen;
 • boekhoudkantoren, advocatenkantoren en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

We zullen de linkverzoeken van die organisaties goedkeuren als we besluiten dat:

 • de link niet ongunstig is voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven;
 • de organisatie geen negatieve antecedenten bij ons heeft;
 • het voordeel voor ons dankzij de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Profirst SA compenseert; en
 • de link in de context van algemene broninformatie is.

Die organisaties mogen een link naar onze startpagina plaatsen zolang de link:

 • op geen enkele wijze misleidend is;
 • niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of toestemming van de linkende partij en zijn producten of diensten inhoudt; en
 • past binnen de context van de website van de linkende partij.

Als u tot een van de hierboven in paragraaf 2 genoemde organisaties behoort en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, dan dient u ons hiervan op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar Profirst SA. Vermeld daarbij uw naam, de naam van uw organisatie, de contactgegevens en de URL van uw website, een lijst van eventuele URL’s van waaruit u naar onze website zou willen linken, en een lijst van de URL’s op onze website waarnaar u graag wilt linken. Gelieve 2-3 weken te wachten op een antwoord.

Goedgekeurde organisaties kunnen op de volgende manieren een hyperlink naar onze Website plaatsen:

 • Door onze bedrijfsnaam te gebruiken; of
 • Door de uniform resource locator te gebruiken waarnaar gelinkt wordt; of
 • Door enige andere beschrijving van onze website te gebruiken die gelinkt is aan datgene wat zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud van de website van de linkende partij.

Zonder merklicentieovereenkomst is het gebruik van het logo of andere illustraties van Profirst SA niet toegestaan voor het linken.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en geschreven toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website op enigerlei wijze wijzigen.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op uw Website. U gaat ermee akkoord ons te beschermen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Op uw Website mogen geen links verschijnen die geïnterpreteerd kunnen worden als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die een inbreuk maken op de rechten van derden, of deze anderszins schenden, of een inbreuk op of andere schending van deze rechten bepleiten.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek meteen alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het hyperlinkbeleid te allen tijde aan te passen. Door voortdurend te linken naar onze Website gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent en zich houdt aan de algemene voorwaarden voor hyperlinks.

Links van onze website verwijderen

Als u een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook beledigend is, dan bent u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons te informeren. We zullen uw verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om dat te doen, of om onmiddellijk op u te reageren.

We garanderen niet dat de informatie op deze website correct, volledig of accuraat is, noch beloven wij dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de geldende wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • alle aansprakelijkheid uitsluiten die niet mag worden uitgesloten onder de geldende wetgeving.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid die in deze Rubriek en elders in deze disclaimer zijn vastgesteld:

 • zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en
 • zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om uw voorkeuren aan te passen, verkeer te analyseren en de effectiviteit van campagnes te meten. U stemt in met het gebruik van onze cookies door verder te surfen op deze website.
Toon details
Naam Beschrijving
Naam Beschrijving